Kontakta dina politiker

Nämnder (17 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Valberedningen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsgivarutskottet
Barn- och familjenämnden
Barn- och familjenämndens arbetsutskott
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Överförmyndarnämnden
Kommunrevisionen